Aanvullende Voorwaarden

Plaatsings-/aanvullende voorwaarden
Deze is bedoeld om u te informeren over de werkwijze van Cowboys & Angels bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan. Heeft u over de inhoud vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met de leidinggevende of een van onze medewerkers.

Aanbod
Cowboys & Angels biedt kinderopvang op maat. U heeft de keus tussen opvang op basis van Flex of Abonnement. Cowboys & Angels biedt ook incidentele opvang. Heeft u af en toe (extra) opvang nodig? Dan is incidentele opvang de ultieme oplossing.
Per januari 2018 geldt bij alle opvang soorten een minimale afname van 3 uur.
Met uitzondering van VSO – minimaal 1 ½ uur en de schoolvrije dagen en vakantie opvang, hierbij geldt de minimale afname van 6 uur.  Voor elke opvangsoort geldt een eigen minimale afname. De uren van VSO kunnen niet worden gecombineerd met de uren van NSO/KDV om op het minimale van 3 uur te komen.

Klik hier voor een pdf met onze nieuwe tarieven voor 2019.

*minimale NSO uren van 3 uur is exclusief de VSO uren.
**U betaalt per aangeboden dagdeel van 1 ½ uur, ook als u in de praktijk minder uren gebuikt

Aanmelding
Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind aanmelden voor opvang.  U kunt hiervoor het inschrijfformulier invullen op onze website. De aanmelding brengt geen verplichting met zich mee en is kosteloos. De leidinggevende/medewerker neemt na ontvangst van uw aanmelding contact met u op om een persoonlijk aanbod met u te bespreken. Op basis hiervan ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Eenmalig wordt administratiekosten van € 15,- per kind berekend.

Indien voor het opvangvorm dat uw voorkeur heeft een wachtlijst geldt, wordt de aanmelding van uw kind op een wachtlijst geregistreerd. U ontvangt hiervan een schriftelijke of elektronische bevestiging. De verschillende opvangvormen kennen ieder een eigen wachtlijst. Indien u de aanmelding niet wilt handhaven, kunt u deze telefonisch of schriftelijk annuleren bij de leidinggevende/medewerker.

Persoonlijk aanbod
Bij een persoonlijk aanbod houden wij rekening met onderstaande punten:

• een evenwichtige groepssamenstelling en evenwichtige leeftijdsindeling conform wet- en regelgeving
• afstemming van beschikbare plaatsen en gewenste plaatsingsdatum
• prioriteit en inschrijfdatum

Bij aanwezigheid van een wachtlijst hanteren wij de volgende prioriteiten:
1. Kinderen op de wachtlijst van onze personeelsleden.
2. Klanten die al gebruik maken van kinderopvang binnen onze organisatie. Hieronder valt: uitbreiding, wisseling, broertje en/of zusje binnen het gezin waarvan al één kind geplaatst is, doorstroming tussen kindercentra of groepen, doorstroming naar andere opvangsoort (bijvoorbeeld van dagopvang naar buitenschoolse opvang).
3. Kinderen van scholen waarmee wij een samenwerkingscontract hebben.
4. Sociaal-medische indicatie (zie voorwaarden sociaal-medische indicatie).
5. Nieuwe aanmeldingen.

Voorwaarden sociaal-medische indicatie:
• Een schriftelijk advies van een doorverwijzende instantie (huisarts, consultatiebureau of indicatie-instantie).
• Uw verzoek tot plaatsing op basis van sociaal-medische indicatie wordt besproken met de leidinggevende van het kindercentrum. De leidinggevende geeft toestemming voor plaatsing.
• Als er geen toestemming wordt gegeven voor plaatsing wordt dit met uitleg van reden aan u medegedeeld.

Plaatsingsovereenkomst
Wanneer er overeenstemming is over het persoonlijk aanbod ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. De plaatsing is definitief wanneer wij de plaatsingsovereenkomst binnen de gestelde termijn van 7 dagen getekend retour hebben ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Na het verstrijken van de reactietermijn vervalt het persoonlijk aanbod.
Met het tekenen van de plaatsingsovereenkomst verklaart de ouder/verzorger zich akkoord met de door Cowboys & Angels gehanteerde huisregels.

Annulering
Vanaf het moment van ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de plaatsing heeft u de mogelijkheid de plaatsing te annuleren. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Aan de annulering zijn kosten verbonden. Dit geldt, naar evenredigheid, ook voor een gedeeltelijke annulering van de plaatsing.

De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het moment van annulering en het maandbedrag van de overeengekomen plaatsing:

Periode voor ingangsdatum plaatsing Annulerings- en administratiekosten
Meer dan 1 maand € 50 administratiekosten
Minder dan 1 maand 100% van het maandbedrag

Het totaal van de annuleringskosten bedraagt maximaal de verschuldigde betaling over de opzegtermijn (1 maand), met een maximum van € 550.

Kennismaking en wenmoment
Na ondertekening en retournering van de plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief. Een medewerker van Cowboys & Angels neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gebeurt bij voorkeur minimaal twee weken vóór de aanvang van de plaatsing. Tijdens dit gesprek worden eventueel wenafspraken voor uw kind gemaakt. De wenperiode wordt ingepland in de twee weken vóór aanvang van de plaatsing. Indien de termijn tussen de acceptatie van het persoonlijk aanbod en de ingangsdatum van de plaatsing korter is dan twee weken neemt u dan zelf contact op met het kindercentrum om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Afwezigheid en ziekte
Kinderen op een kinderopvang zijn vaker verkouden, ze steken elkaar immers sneller aan. Verkoudheid hoeft geen reden te zijn om een kind thuis te houden. Wel moet er gekeken worden naar de aard van de verkoudheid. Sommige kinderen voelen zich niet ziek onder een verkoudheid, andere kinderen juist wel.
Bij koorts (temperatuur boven de 38 graden) en/of een besmettelijke ziekte moet het kind wel thuis gehouden worden. Wij verwachten dan een telefonische afmelding met informatie over de ziekte.
Wordt een kind ziek op de kinderopvang, dan bellen wij de ouders of het waarschuwingsadres en verwachten wij dat het kind wordt opgehaald. In verband hiermee is het van belang dat wij  beschikken over de laatste gegevens betreffende de bereikbaarheid van de ouders en/of verzorgers.
De betaling loopt in geval van afwezigheid gewoon door.

Wij verzoeken u ons telefonisch op de hoogte te stellen van de afmelding en niet per e-mail of Whatsapp, om te voorkomen dat de afmelding niet tijdig wordt opgemerkt en groepsleiding niet van de juiste informatie wordt voorzien.

Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen? Wij kunnen dan, indien nodig, maatregelen nemen om mogelijke besmetting van andere kinderen te voorkomen.

Wanneer de verwachting is dat uw kind door ziekte minimaal twee maanden niet naar het kindercentrum kan komen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kostenvermindering per de 1e of de 16e van de maand.

Procedure:
• U meldt de te verwachten langdurige afwezigheid schriftelijk of elektronisch bij een medewerker van Cowboys & Angels onder vermelding van de (verwachte) ingangsdatum. U dient dit zo snel mogelijk maar in ieder geval in de eerste ziektemaand van uw kind door te geven.
• U ontvangt van ons het formulier ‘aanvraag kostenvermindering bij ziekte’ dat u volledig ingevuld retourneert.

 Indien u voor kostenvermindering in aanmerking komt, geldt de volgende regeling:
• Gedurende de eerste volledige ziektemaand wordt het normale tarief berekend.
• De tweede volledige ziektemaand wordt niet doorberekend.
• Met betrekking tot de voortzetting van de plaatsing zijn er na deze twee maanden de volgende mogelijkheden:
1. Na de tweede volledige ziektemaand kan de plaats van uw kind zonder opzegtermijn beëindigd worden en wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst met de hoogste prioriteit voor terugplaatsing.
2. U betaalt de kindplaats door en de plaats blijft behouden.

Afmelden
Bij de aanmelding wordt er een plaats gereserveerd voor het kind en houden wij rekening met de komst van uw kind.
Wanneer uw om wat voor reden dan ook niet naar de opvang kan komen verwachten wij een afmelding. In dat geval kunnen de medewerkers de geplande activiteiten aanpassen. Uw kind afmelden kan via de ouderportaal. Afmelden voor de dag zelf dient echter telefonisch te worden gedaan.
Een gemiste dag(afgemeld/ziek) wordt niet in mindering gebracht. Opgegeven uren(en dus ook de kosten) zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Het is niet vanzelfsprekend dat deze gemiste dagen worden ingehaald. Incidenteel bestaat er soms een mogelijkheid dat een dag kan worden ingehaald. Dit moet wel binnen 1 maand, mits de bezetting op de desbetreffende groep dit toelaat. Let wel, dit is een extra service. Hier kan geen rechten aan ontleend worden.

*Kosteloos afmelden is alleen van toepassing bij de incidentele opvang en indien 48 uur voor de aanvang van de opvang telefonisch is afgemeld. Voor elke dag dat we gesloten zijn, dient de opvang nog eens 24 uur eerder per dag afgemeld te worden(weekenden en nationale feestdagen). Voor bijvoorbeeld de maandag wordt dit dan minimaal 96 uur van te voren.

Extra opvang en ruilbeleid
Kinderopvang Cowboys & Angels biedt kinderopvang  met flexibiliteit als kernwoord. Dit betekent dat ouders zelf mogen bepalen wanneer en hoe lang opvang nodig is. Cowboys & Angels biedt de mogelijkheid voor ruilen of extra dagen; plaatsing is echter alleen mogelijk  als de groepssamenstelling dit toelaat. Wees daarom op tijd met het indienen van uw verzoek.
Ruilen is een service en geen recht, en moet binnen twee weken plaatsvinden. Ruilen is niet mogelijk ter vervanging van een sluitingsdag, feestdag, ziekteperiode of vakantie.
Ruilen is niet hetzelfde als sparen.
Met ruilen bedoelen we: volgende week donderdag heb ik geen opvang nodig, maar volgende week vrijdag wel.
Met ruilen bedoelen we niet; mijn kind is de afgelopen tijd 2x niet geweest, dus wil ik de komende tijd 2x opvang inplannen.
Ruilen of extra opvangdagen kan via de ouderportal worden aangevraagd. Extra afgenomen opvang wordt meegenomen in de totale jaaropgave kinderopvang. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de vaststelling tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

Margedagen
Een aantal scholen kent buiten de vaste schoolvakanties (zie de website van het Ministerie van OCW) zogenaamde margedagen. Dit zijn onder meer studiedagen voor het lesgevend personeel van basisscholen. De scholen zijn dan (deels) dicht. Op deze margedagen is onze naschoolse opvang altijd open. Valt een margedag op een vaste opvangdag, dan krijgt de ouder een extra factuur over het gedeelte buiten de contracturen. Dit geldt voor alle BSO-pakketten. De margedagen buiten de reguliere opvangdagen worden wel apart gefactureerd.

Het is niet mogelijk om deze uren mee te nemen in de plaatsingsovereenkomst, omdat marge-/studiedagen per school verschillen en van te voren vastgesteld kunnen worden. Wel kunt u kenbaar maken dat uw kind standaard opgevangen moet worden tijdens marge-/studiedagen. Wij zorgen in dat geval dat er een plaats gereserveerd wordt voor uw kind.  Hiervoor geldt wel dat de kosten hiervan doorgaan ook als er geen gebruik van wordt gemaakt.

Wijzigingsverzoeken
Een aanvraag tot structurele wijziging van het aantal dagen of voor andere opvangdagen geldt als nieuwe aanmelding. Deze wijzigingen kunnen schriftelijk worden aangevraagd. De mogelijkheden zijn afhankelijk van een eventuele wachtlijst en de personele bezetting van de betreffende groep. Opzeggen van één of meerdere dagen doe je schriftelijk of per e-mail. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van één maand.

Openingstijden
Cowboys & Angels is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7:00 uur tot 19:00 uur.

Wij zijn het gehele jaar geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, koningsdag, vijf mei (eens in de vijf jaar vanaf 2010), Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag) en een vooraf vastgestelde studiedag voor het personeel.

Sluitingsdagen
In de week tussen Kerst & Nieuwjaarsdag(27, 28, 29, 30 en 31 december) zijn wij gesloten.
We vragen u om de openingstijden te respecteren en niet vóór aanvangstijd of ná sluitingstijd binnen te komen.

Prijs en facturatie
De kinderopvangprijzen worden jaarlijks gewijzigd, voor het komende kalenderjaar. Bij abonnementen factureert Cowboys & Angels in 12 gelijke maandbedragen. Het maandbedrag wordt berekend door het aantal uren per jaar te vermenigvuldigen met het uurtarief en vervolgens te delen door 12.
Bij Flex en Prepaid factureert Cowboys & Angels het aantal uren per maand vermenigvuldigd met het uurtarief.
Facturering geschiedt maandelijks achteraf van de maand van opvang. De verschuldigde kosten voor kinderopvang worden door de ouder betaald via een overboeking.

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag is de gebruiker in gebreke, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling kan Cowboys & Angels na 30 dagen de wettelijk vastgestelde rente over het niet betaalde bedrag vorderen.

Cowboys & Angels behoudt zich bij niet tijdige betaling het recht voor aan een door haar gemachtigd incasso bureau de vordering uit handen te geven. Daarbij zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden verhaald op de debiteur, waarbij 15% incassokosten worden berekend met een minimum van 40 euro.

Voor het niet gebruiken van de overeengekomen dagdeel of dagdelen wordt geen vermindering op de prijs toegepast of terugbetaling verleend. Het is niet vanzelfsprekend dat deze gemiste dagen worden ingehaald. Incidenteel bestaat er soms een mogelijkheid dat een dag kan worden ingehaald, mits de bezetting op de desbetreffende groep dit toelaat. Let wel, dit is een extra service. Hier kan geen rechten aan ontleend worden.

De facturen worden maandelijks verstuurd en overmaking worden op volgorde van binnenkomst op het jaarbedrag afgeboekt.

Bij 1 maand achterstand in betaling, zonder opgave van redenen, is Cowboys & Angels niet gehouden om opvang te blijven bieden en kan opvang(tijdelijk, totdat betaling is voldaan) worden geweigerd.

Bij 2 maanden achterstand in betaling is Cowboys & Angels niet gehouden aan de opzegtermijn maar kan de opvang per direct worden beëindigd.

Halen en brengen
Voor het brengen en halen hanteert Cowboys & Angels flexibele tijden met dien verstande dat het brengen mogelijk is vanaf 7 uur en het halen mogelijk is tot 19 uur.

In het belang van de rust en speelsfeer/activiteiten heeft Cowboys & Angels gedurende de dag een aantal voorkeur breng en haalmomenten:
7:00 – 8:30 uur
12:00 – 13:00 uur
17:30 – 19:00 uur
We vragen u indien mogelijk hier rekening mee te houden. Indien uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, dan verzoeken we u dit vooraf aan ons door te geven.

 Ophalen na haal-/sluitingstijd
Wij gaan ervan uit dat u op tijd uw kind(eren) komt ophalen. Daar baseren wij de roosters van onze medewerkers op. “Op tijd” wil zeggen dat u uiterlijk op de afgesproken eindtijd met uw kind het pand verlaat. Omdat de meeste ouders graag willen horen hoe de dag van hun kind(eren) verlopen is, raden wij aan om wat eerder te komen zodat een rustige overdracht mogelijk is.
Het kan gebeuren dat u een keer te laat komt. Files of andere onvoorziene omstandigheden zijn niet helemaal uit te sluiten. Wij rekenen op een telefoontje als u het niet redt.
In eerste instantie adviseren wij dat u iemand anders benaderd die uw kind(eren) wel voor sluitingstijd kan komen halen en vragen u dit te laten weten aan de kinderopvang.
Als u om welke reden dan ook het kinderopvang niet voor sluitingstijd kunt bereiken, is het belangrijk dat u ons belt om door te geven dat u later bent. Neemt u geen contact op en u komt toch te laat? Dan noteert één van de aanwezige leidsters uw naam, de datum, het aantal minuten en de reden van uw te laat komen.

Cowboys & Angels is een organisatie die buitengewoon betrokken is bij haar doelgroep en opvang biedt die aansluit bij de vraag vanuit die doelgroep. Dit laten wij zien door ons dienstverlening zo flexibel mogelijk aan te bieden. Flexibel betekent echter niet grenzeloos.
Daarom hanteren wij een aantal regels bij te laat komen:

  1. Voor het later ophalen van de afgesproken tijd, wordt één uur extra in rekening gebracht. Voor het later ophalen dan de sluitingstijd wordt twee uur extra in rekening gebracht.
  2. Bij drie keer binnen 1 maand wordt een notitie van uw naam gemaakt. U krijgt u een persoonlijk gesprek met de leidinggevende van kinderopvang Cowboys & Angels. Hij of zij zal met u een gesprek aangaan over de reden waarom u te laat was. Een oplossing en de gevolgen van het te laat komen wordt met u besproken.
  3. Als u uw kind 3 keer na sluitingstijd heeft opgehaald ontvangt u een brief dat er bij een vierde keer te laat komen zonder melding € 125,00 in rekening wordt gebracht. Zorg dat u de boete betaald binnen de in de brief gestelde termijn.
  4. Heeft u de boete bij de vierde notitie niet betaald en komt u een vijfde keer te laat zonder melding? Dan is Cowboys & Angels helaas genoodzaakt uw kind(eren) de toegang tot het kinderopvang voor een week te ontzeggen. Mocht u onverhoopt na de ontzegging van een week weer te laat komen, dan volgt er een gesprek met de leidinggevende van Cowboys & Angels om te onderzoeken of er andere mogelijkheden binnen de organisatie zijn waardoor de opvang beter aansluit aan de mogelijkheden van de ouders.
    Mocht dit geen bevredigende oplossing bieden, dan is de organisatie gerechtigd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen. U kunt dan geen gebruik meer maken van de van onze diensten.
    De overeenkomst wordt dan per directe ingang opgezegd.
    Onze medewerkers hebben een meldplicht: wij verwachten dat zij álle ouders melden die te laat binnenkomen, ongeacht de reden – en óók als u gemeld heeft dat u te laat zult zijn.

Om het duidelijk te stellen: één minuut na sluitingstijd is te laat. Dit is niet fijn, maar we denken dat het helpt om hier helder over te zijn, daarmee voorkomen we misverstanden en irritatie. We hopen uiteraard dat wij hier nooit/zelden  mee te maken zullen krijgen.

Voeding
Dagopvang
Flesvoeding voor uw baby dient u zelf mee te nemen. Broodmaaltijd wordt door ons verzorgd. Dit geldt ook voor het fruit, drinken en de tussendoortjes. De mogelijkheid bestaat om voor kinderen een warme maaltijd (potje) mee te geven. De medewerkers zien tot 17.00 uur de kans om deze warme maaltijd te geven. In het geval van bijzonderheden m.b.t. de voeding, kunt u dit het beste met de groepsleiding overleggen. Mocht uw kind tijdens de opvang aangepaste voeding nodig hebben dan dient u dit van huis mee te geven.

BSO
Bij Cowboys & Angels snoepen wij gezond. Wilt u uw kind aub geen snoep, pakjes drinken of koek meegeven.
Als tussendoortje krijgen kinderen om 15.30 uur een cracker met een bakje fruit/groente en drinken.
Om 17.15 uur krijgen kinderen een cracker/soepstengel met iets hartigs(een blokje kaas of een plakje worst) om de grootste honger te stillen. Mocht dit niet voldoende zijn voor uw kind, dan mag een extra boterhammetje worden meegegeven.

Als uw kind iets te vieren heeft en u wilt trakteren, dan kan dat uiteraard. Wel vragen wij uw medewerking om zoveel mogelijk verstandig en gezond te trakteren.  Een traktatie hoeft niet altijd eetbaar te zijn. De medewerkers stellen het op prijs om dezelfde traktatie als de kinderen te krijgen.

Verschoning
Indien uw kind tijdens de opvang luiers nodig heeft, dient u deze met billendoekjes zelf mee te nemen.
Ook een set reservekleding dient u zelf mee te nemen. Mocht het voorkomen dat uw kind gebruik moet maken van  reservekleding van het kinderdagverblijf, wilt u deze kleding dan gewassen en zo spoedig mogelijk terug brengen.

Speelgoed
Geef uw kind s.v.p. geen speelgoed mee. Een knuffel waar uw kind erg aan gehecht is bij het slapen, vormt hier uiteraard een uitzondering op. De knuffel blijft in de tas tot het moment van slapen en wordt niet meegespeeld in de groepsruimte.

Veiligheid
Om te voorkomen dat kinderen blijven hangen aan koordjes van kleding verzoeken wij u dringend te letten op de kleding van uw kind (géén koordjes, lange capuchons etc.)
Wij vragen u tijdens haal- en brengmomenten geen tassen op de grond of op een andere plek binnen het bereik van kinderen te laten staan. Zo hopen we het risico dat kinderen medicijnen of sigaretten (of anderszins gevaarlijke voorwerpen) in handen krijgen grotendeels uit te sluiten.

Hygiëne
In verband met de hygiëne in de dagopvang groep, verzoeken wij ouders om de ‘blauwe slofjes’ over hun schoenen aan te trekken bij het betreden van de groepsruimte.
Ook vragen wij ouders om de schoenen van hun kinderen in de garderobe achter te laten. De vloer is de groepsruimte kan glad zijn; binnen dragen kinderen anti slip sokken/sloffen. Deze dient van huis mee te worden genomen.

Aansprakelijkheid
Cowboys & Angels is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden, voor zover zij hiervoor wettelijk aansprakelijk is. In welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Cowboys & Angels dekking biedt.
Cowboys & Angels is niet aansprakelijk voor zoekraken of beschadigen van kleding, en door de kinderen meegenomen eigendommen. Wij verzoeken u geen kostbare spullen mee te geven en persoonlijke spullen (tas, flessen, jassen en sjaals) duidelijk te merken.

Beëindiging plaatsingsovereenkomst
De plaatsingsovereenkomst voor dagopvang van 0- tot 4-jarigen duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het basisonderwijs voor uw kind begin, tenzij door partijen schriftelijk dan wel elektronisch anders wordt overeengekomen. De plaatsingsovereenkomst voor buitenschoolse opvang duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het voortgezet onderwijs voor uw kind begint, tenzij door partijen schriftelijk dan wel elektronisch anders wordt overeengekomen. Elke partij heeft het recht de plaatsingsovereenkomst of een gedeelte van de overeengekomen opvangdagen/-tijden op te zeggen. De opzegtermijn hiervoor is één maand. Opzeggen geschiedt bij voorkeur per de 1e of 16e dag van de maand en dient altijd schriftelijk of elektronisch plaats te vinden. De datum van poststempel of e-mail is bepalend voor de einddatum van de plaatsingsovereenkomst.
Bij beëindiging van de overeenkomst wordt op basis van nacalculatie een eindfactuur gestuurd.